EN / NL

Datum: 10-04-2009

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze rechtshandelingen en op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, door To The Point Design gedaan, respectievelijk aangegaan met de opdrachtgever.

Eventuele aanvullingen of afwijkingen zijn alleen van kracht, als deze schriftelijk door To The Point Design zijn bevestigd.

To The Point Design heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van de reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden op de website van To The Point Design bekend gemaakt. De wijzigingen treden in werking op de datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 2 De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden of de voorwaarden of bepalingen die in een bevestiging van de opdrachtgever voorkomen, die in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden van To The Point Design, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij door To The Point Design schriftelijk geaccepteerd. De opdrachtgever kan zich daarbij niet beroepen op het zogenaamde gewoonterecht.

Overeenkomst

Artikel 3 Door ondertekening van een overeenkomst met To The Point Design c.q. door opdrachtbevestiging verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden van To The Point Design en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 4 Aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. To The Point Design kan uitsluitend schriftelijk en door daartoe bevoegden worden gebonden. To The Point Design behoudt zich het recht voor om gegevens in prijslijsten, folders en ander informatiemateriaal zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Dergelijke gegevens zijn niet bindend.

Artikel 5 Een overeenkomst, waaronder begrepen eventuele latere wijzigingen en/of aanvullingen daarvan, komt met To The Point Design tot stand, nadat To The Point Design de opdracht schriftelijk of mondeling heeft bevestigd, dan wel nadat de opdrachtgever zich schriftelijk of mondeling akkoord heeft verklaard met de offerte van To The Point Design. Indien door welke oorzaak dan ook geen offerte of orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als orderbevestiging beschouwd, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 6 To The Point Design is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens verder te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen, dat zowel aan de betalings- als aan andere verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 7 To The Point Design is bevoegd opdrachten geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.

Prijzen

Artikel 8 Elke prijsopgave, begroting en voorcalculatie is vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Een samengestelde prijsopgave verplicht To The Point Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 9 De overeengekomen prijs geldt voor levering exclusief omzetbelasting. Het tarief voor de omzetbelasting is het op de rekeningdatum wettig geldende btw-tarief voor de verrichte opdracht.

Artikel 10 Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk modellen, kopij e.d. zijn overlegd, is To The Point Design niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken, dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.

Artikel 11 To The Point Design houdt zich het recht voor om na de totstandkoming van de overeenkomst kostenverhogingen door te berekenen, in geval van onvoorziene kostenverhogingen.

Artikel 12 De hoogte van het uurtarief wordt beïnvloed, als er sprake is van een spoedeisend karakter bij de opdracht, en wel zodanig, dat door de opdrachtgever overwerk, nacht- of weekendarbeid wordt verlangd. Wanneer hierover niets is overeengekomen, zal een verhoging van het uurtarief gelden met tenminste 50 %.

Artikel 13 De opdrachtgever verplicht zich het ontwerp te ontvangen en, wanneer hierover niets is overeengekomen, een vergoeding te betalen van tenminste 30 %, wanneer die in overeenstemming is met de opdrachtomschrijving en -begroting, ongeacht of tot verveelvoudiging of productie wordt overgegaan of niet.

Ontbinding en overmacht

Artikel 14 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt teruggenomen, zal hij:
a. In geval van wijziging in de opdrachtstelling of teniet gaan van het doel ven de opdracht door overmacht: To The Point Design schadeloos dienen te stellen tot het bedrag van de tot dan toe gewerkte uren en de gemaakte kosten.
b. In geval van afkeuring van het (de) gemaakte (schets-) ontwerp(en) en onwillig To The Point Design een andere kans te bieden: To The Point Design schadeloos dienen te stellen voor het totaal begrootte ontwerphonorarium en de tot dan toe gemaakte kosten. Wanneer bij de gemaakte opdracht een aantal ontwerpfasen afzonderlijk is gecontracteerd: To The Point Design tenminste schadeloos dienen te stellen voor het totaal begrootte honorarium tot en met de door To The Point Design aangevangen ontwerpfase en de tot dan toe gemaakte kosten, vanaf het begin van het ontwerp tot het gereedkomen van de totale opdracht; afhankelijk van het belang van de opdracht voor To The Point Design, van de door To The Point Design gemaakte afspraken en de door To The Point Design gereserveerde tijd, kan To The Point Design de annulerende opdrachtgever aansprakelijk stellen voor de te lijden schade, zowel in geval a. als in geval b.

Artikel 15 Indien onze opdrachtgever aan enige verplichting die op grond van zijn overeenkomst met To The Point Design of op grond van deze Algemene Voorwaarden op hem rust niet nakomt;
-een opeisbare vordering aan To The Point Design niet betaalt;
-onder curatele wordt gesteld
-overlijdt;
-zijn onderneming stillegt, liquideert of de zeggenschap daarin overdraagt;
-de omschrijving of de bestemming van de opdracht wijzigt;
-door nalatigheid ervoor zorgt, dat de opdracht niet tot stand kan komen of niet goedgekeurd kan worden;
is To The Point Design bevoegd om:
a. zonder aanmaning of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor ontbonden te houden zonder tot schadevergoeding jegens de opdrachtgever te zijn gehouden. De door To The Point Design geleverde goederen dienen als dan dadelijk en op eerste verzoek aan To The Point Design te worden afgegeven, onverminderd de gehoudenheid van de afnemer alle geleden en te lijden schade aan To The Point Design te vergoeden.
b. al onze opeisbare vorderingen, daaronder begrepen die ter zake van renten en kosten, te verhalen uit de aan To The Point Design door de opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen en materialen.

Artikel 16 In geval van ontbinding door To The Point Design in het geval omschreven in artikel 14 heeft To The Point Design het recht op vergoeding voor de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren.

Artikel 17 Onder overmacht wordt verstaan: iedere onvoorziene omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs geacht kan worden te zijn verhinderd of belemmerd, waaronder, maar niet uitsluitend, het in gebreke blijven van onze leveranciers, ernstige storingen in computer en randapparatuur, beschikkingen en maatregelen van hogerhand, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsongeregeldheden, ook onder haar eigen personeel, storingen in bedrijven van wier diensten gebruik wordt gemaakt, uitsluiting en boycot.

Artikel 18 In geval van overmacht, zoals bedoeld in artikel 17, kan To The Point Design zijn verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

Uitvoering

Artikel 19 Tekeningen, presentatiemodellen, en/of originele beelddragers, zoals drukwerkoriginelen, positief- of negatieffilms, afbeeldingen, alsmede informatiedragers, blijven te allen tijde eigendom van To The Point Design. Bij beschadiging of teniet gaan van aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken wordt de schade, onverminderd het recht verdere kosten en interest te vorderen, in rekening gebracht.

Artikel 20 De werkzaamheden worden zoveel mogelijk overeenkomstig de voorschriften en/of tekeningen en modellen van de opdrachtgever uitgevoerd. To The Point Design behoudt zich het recht voor veranderingen in het ontwerp aan te brengen indien dit technisch noodzakelijk is.

Artikel 21 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat het noodzakelijk is om voor de juiste uitvoering van de opdracht een of meer derden in te schakelen, komen deze extra kosten ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 22 De door de opdrachtgever verlangde eventuele wijzigingen in de uitvoering dienen tijdig en schriftelijk aan To The Point Design te worden medegedeeld. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben, dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door To The Point Design wordt overschreden.

Artikel 23 Het aanbrengen van wijzigingen, aanvullingen, gebruik in een andere dan overeengekomen bestemming of afmeting, of het gebruik van delen van het ontwerp is zonder schriftelijke toestemming van To The Point Design ten strengste verboden. Voor wijzigingen zal To The Point Design in staat gesteld dienen te worden, op kosten van de opdrachtgever, om een gewijzigd ontwerp te leveren.

Auteursrecht

Artikel 24 Op alle ontwerpen en werkstukken van To The Point Design zijn de bepalingen van de auteurswet 1912 van toepassing. Onder ontwerp wordt verstaan elke tekening, illustratie, model, website of foto enz., waarmee de To The Point Design aan zijn of het idee, hetzij geheel of gedeeltelijk, hetzij voorlopig of definitief, vorm heeft gegeven.

Artikel 25 In afwijking van de Beneluxwet inzake modellen, tekeningen of afbeeldingen, berust het auteursrecht, evenals het exclusieve recht op ontwerp, zoals bedoeld in artikel 24, bij To The Point Design.

Artikel 26 To The Point Design is gerechtigd zijn ontwerp of werkstuk te signeren, een verwijzing te plaatsen en/of zijn naam te vermelden op een zichtbare plaats. To The Point Design is daartoe niet verplicht.

Artikel 27 Alle ontwerpen en modellen, in welke vorm dan ook, blijven geestelijk en materieel eigendom van To The Point Design tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 28 Niets van het door To The Point Design gemaakte ontwerp of werkstuk mag geheel of gedeeltelijk, zonder uitdrukkelijke toestemming, gereproduceerd worden.

Artikel 29 Voor verveelvoudiging van een ontwerp in welke vorm dan ook, is schriftelijk toestemming van To The Point Design nodig. Indien tot productie van het ontwerp wordt overgegaan door derden, dient dit ter waarborging van een juiste uitvoering aan To The Point Design ter goedkeuring te worden voorgelegd, alvorens tot verveelvoudiging wordt overgegaan. De opdrachtgever controleert eveneens het laatste ontwerp en voorziet deze van paraaf en datum.

Artikel 30 Tenzij anders overeengekomen mag het ontwerp uitsluitend door To The Point Design voor vermenigvuldiging gereedgemaakt worden.

Artikel 31 Het copyright van de door To The Point Design gerealiseerde ontwerpen berust bij To The Point Design. De ontwerpen mogen dus niet zonder schriftelijke toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld of ter inzage worden gegeven.

Levering en levertijd

Artikel 32 De opdrachtgever is gehouden de geleverde producten onverwijld te controleren op deugdelijkheid. Eventuele tekorten van of beschadigingen aan de geleverde goederen of de verpakking daarvan, die bij aflevering kenbaar zijn, dient de opdrachtgever onverwijld te melden.

Artikel 33 De in enige vorm opgegeven levertijd zal door To The Point Design naar beste vermogen worden nagestreefd, doch deze is niet bindend. Overschrijding van de levertijd zal niet kunnen leiden tot aansprakelijkheid van To The Point Design voor vergoeding van schade en evenmin tot ontbinding van de overeenkomst, in geval de overschrijding is te wijten aan overmacht, zoals bedoeld in artikel 17.

Artikel 34 To The Point Design is gerechtigd om te leveren in deelleveranties, die ook afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

Betaling

Artikel 35 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van de facturen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of compensatie, uit welke hoofde dan ook. Betalingen aan To The Point Design geschieden netto. Alle kosten van overmaking, daarbij inbegrepen kosten van en samenhangende met documentaire betaling, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 36 Indien de opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, is de opdrachtgever na het verstrijken van deze termijn een rente verschuldigd van 3 % per (gedeelte van een) maand, vanaf de datum, waarop de betalingstermijn is verstreken. De vordering van To The Point Design op de opdrachtgever is dan dadelijk en ineens opeisbaar zonder nadere ingebrekestelling.

Artikel 37 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten, die niet in mindering gebracht kunnen worden op de gerechtelijke, zullen tenminste 15 % van het gevorderde bedragen, met een minimum van € 300,-, exclusief btw.

Artikel 38 Betalingen, verricht nadat onze opdrachtgever in verzuim is, strekken in de eerste plaats in mindering op de gemaakte incassokosten, vervolgens op die van de verschuldigde rente op grond van te late betaling. Het eventuele resterende bedrag wordt geacht te zijn betaald in mindering op de oudste openstaande facturen.

Artikel 39 Artikelen 37 t/m 40 gelden ook in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie.

Artikel 40 To The Point Design is gerechtigd lopende opdrachten op te schorten, dan wel levering uit te stellen, totdat alle facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken, zijn voldaan.

Artikel 41 To The Point Design kan de opdrachtgever bij bevestiging van de opdracht verzoeken een voorschotregeling te treffen, eenmalig of per periode.

Artikel 42 Reclames over rekeningen dienen binnen 5 dagen na ontvangst ervan bij To The Point Design ter kennis te worden gebracht.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 43 To The Point Design blijft eigenaar van geleverde materialen, ook die welke door bewerking of verwerking zijn ontstaan, totdat de laatste betaling van het geleverde heeft plaatsgevonden. Bij niet betaling heeft To The Point Design het recht reeds afgegeven goederen bij de opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever dient daartoe medewerking te verlenen.

Aansprakelijkheid

Artikel 44 Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging, aanpassing en/of reproductie van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en/of andere rechten, hoe ook genaamd van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij To The Point Design in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging, de aanpassing en/of reproductie voortvloeiende.

Artikel 45 To The Point Design is niet aansprakelijk voor:
- de gevolgen van fouten in opdracht, modellen of materialen die door opdrachtgever zijn verstrekt;
-schade als gevolg van overschrijding van leveringstermijnen, veroorzaakt door overmacht;
-schade indien de tekortkoming het gevolg is van een situatie van overmacht of van onjuiste, onvolledige of onregelmatige instructie of informatie van de opdrachtgever;
-zogenoemde indirecte of volgschade, zoals bedrijfsschade, omzetderving, verlies van goodwill en dergelijke aan de zijde van opdrachtgever.

Artikel 46 To The Point Design is slechts verantwoordelijk voor tekortkomingen als deze vermeden hadden kunnen worden met inachtneming van de zorgvuldigheid en het vakmanschap die redelijkerwijze mochten worden verlangd. De aansprakelijkheid van de To The Point Design blijft beperkt tot de kostprijs van het product. Dit behoudens eventuele wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 47 Door de opdrachtgever ingebrachte goederen en materialen die door To The Point Design in opslag worden genomen en ook indien deze door To The Point Design eventueel worden in- en uitgeladen of vervoerd in binnen- en buitenland, moeten door de opdrachtgever worden verzekerd en vallen buiten verantwoordelijkheid van To The Point Design, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 48 Toezending en retourzending van ontwerp of goederen geschiedt op risico en kosten van de opdrachtgever.

Artikel 49 Overeenkomsten met onderTo The Point Designs, die voor uitvoering of verveelvoudiging zorg dragen, worden door de opdrachtgever aangegaan. To The Point Design zal daarbij optreden als onbezwaard bemiddelaar en is als zodanig niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdrachten, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 50 De wederpartij vrijwaart To The Point Design tegen iedere vordering tot schadevergoeding, ongeacht de oorzaak, ook door gebreken van door To The Point Design geleverde goederen of door werkzaamheden verricht door To The Point Design, tenzij deze schade het gevolg mocht zijn van onze opzet of grove nalatigheid.

Reclame

Artikel 51 Indien de opdrachtgever de wens daartoe tijdig te kennen geeft, heeft hij het recht om de vervaardigde en/of bewerkte goederen voor de levering te keuren. Door goedkeuring vervalt het recht op reclame.

Artikel 52 In alle gevallen dienen reclames schriftelijk, d.m.v. een aangetekende brief, bij To The Point Design te worden ingediend binnen 14 dagen na levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens To The Point Design vervalt. Door het enkele verstrijken van de termijn van 14 dagen wordt de opdrachtgever geacht de goederen te hebben goedgekeurd. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. Ongefrankeerde retourzendingen kunnen door To The Point Design worden geweigerd.

Artikel 53 De opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op grond van een ingediende reclame op te schorten.

Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 54 Op al onze overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, daaronder begrepen die, welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke of juridische aard, zullen worden beslist door de binnen het vestigingsgebied van ons bevoegde burgerlijk rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen niet anders dwingend voorschrijven, of tenzij wij anders verkiezen.

Advieskosten en onderzoek

Artikel 55 Hiermee wordt bedoeld, advies en onderzoek dat nodig is om niet standaard elementen te implementeren in de website. Advisering en onderzoek tot een maximum van 1,5 uur worden niet berekend. Daarna wordt een bedrag van € 45 per uur gefactureerd. Indien er een opdracht uit voortvloeit worden deze kosten tot een maximum van 3 uur niet berekend. Daarna wordt eveneens een bedrag van € 45 per uur gefactureerd.

Geheimhouding

Artikel 56 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Promotie

Artikel 57 To The Point Design mag geleverd materiaal van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Periodieke betalingenen

Artikel 58 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodieke betalingen door de opdrachtgever mag To The Point Design de geldende prijzen en tarieven aanpassen na een schriftelijke kennisgeving tenminste drie maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe prijzen en tarieven. Indien de opdrachtgever laat weten niet met deze aanpassing in te stemmen, eindigt de overeenkomst automatisch na het verstrijken van de lopende contracttermijn.

Artikel 59 Indien de opdrachtgever een onderhoudscontract voor een bestaande website met To The Point Design heeft afgesloten, brengt To The Point Design de kosten daarvan één keer per jaar in rekening bij aanvang van de contracttermijn.

Artikel 60 Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van één jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met één jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.